งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ และแสดงความยินดีกับข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้สอบเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ได้รับการบรรจุใหม่ ระดับ รองสารวัตร
เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2555

Web Page Maker, Make your own web page