"บำรุงขวัญและกำลังใจ" 
มอบเงินช่วยเหลือ ครัวครอบข้าราชการตำรวจในสังกัด
จำนวนเงิน 15,200 บาท  วันที่ 3 มกราคม  พ.ศ. 2556