นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร หัวหน้าส่วนราชการ
รณรณงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556
วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เวลา 14.00 น.