ประชุม ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอสามง่าม
เมื่อ 15 พ.ย. 2555 เวลา 13.00 น.