พันธกิจ
1.ถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
2. ให้บริการที่ดีโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และชุมชนเป็นพื้นฐาน
3. ป้องกันและควบคุมอาชญากรรมโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
4. อำนวยความยุติธรรมโดยยึดหลักนิติธรรม
5. รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติด้วยการบริหารจัดการที่ดี
6. ส่งเสริมให้ชุมชน และท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอาชญากรรม
7. จัดระบบงานการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
8. วางแผนควบคุมตรวจสอบให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของหน่วยงานและข้าราชการในสังกัด

Web Page Maker, Make your own web page