วิสัยทัศน์
           จะเป็นหน่วยงานที่ให้บริการ ด้านความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านการอำนวยความยุติธรรมอย่างมีมาตรฐาน

พัฒนาทำให้ดีขึ้น หลักพัฒนามี ดังนี้
          1 ขจัดอันตราย
          2 ป้องกันอันตราย
          3 สร้างสิ่งที่น่านึงปรารถนา
          4 รักษาและเพิ่มพูน

สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างตำรวจกับประชาชน โดยใช้หลักการอยู่ร่วมกัน "ฆราวาสธรรม 4"
         1 สัจจะ ความจริงใจ
         2 ทมะ ความข่มใจ
         3 ขันติ ความอดทน
         4 จาคะ การเสียสละ

Web Page Maker, Make your own web page