ประวัติ
               สถานีตำรวจภูธรสามง่าม เดิมอำเภอสามง่ามเป็นเพียงหมู่บ้านเล็ก  ๆ    ริมฝั่งแม่น้ำยมมีคลองสำคัญชื่อ“คลองสามง่าม”  ไหลลงสู่แม่น้ำยม มองเห็นเป็นสามแฉก
               จึงมีชื่อเรียกว่า “หมู่บ้านสามง่าม”    ต่อมาทางราชการ  ได้จัดตั้งขึ้นเป็นตำบลสามง่าม ขึ้นกับอำเภอท่าหลวง  หรืออำเภอเมืองพิจิตรในปัจจุบัน  ได้ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอสามง่าม ในปี พ.ศ. 2481 ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2541 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งอำเภอวชิรบารมี แยกออกจากอำเภอสามง่าม             
               โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา    เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 มีผลบังคับใช้  เมื่อวันที่  9 ตุลาคม พ.ศ. 2541

Web Page Maker, Make your own web page