กต.ตร.สภ.สามง่าม จ.พิจิตร
นายบรรเจิด เฉื่อยอารมณ์
ประธาน กต.ตร.
นายประมวล  ปิ่นมาศ
รองประธาน กต.ตร.
นายธีรพงษ์  เพ็ชรพงศ์
กต.ตร.
นายประพันธ์ศักดิ์ เสือนาราง
กต.ตร.
นางสาวพรทิพย์ ชมกรด
กต.ตร.
นางกัญรินทร์ บุตรอุดม
กต.ตร.
นางสุมนา อิ่มอก
กต.ตร.
นายบุญช่วย แนบเนียบ
กต.ตร.
นางคำมา ฉิมวิลัยทรัพย์
กต.ตร.
นายบุญมี คงมั่น
กต.ตร.
นายประเสริฐ สัมมาประสิทธิ์
กต.ตร.
นางธมลวรรณ ใจบุญ
กต.ตร.
นายบุญลือ ทองพับ
กต.ตร.